Selecteer een pagina

Disclaimer

De email-disclaimer van Van der Heiden Isolatie is hieronder in zowel Nederlands als Engels weergegeven.

Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de vermelde geadresseerde(n). Het bericht kan ook bevoorrecht zijn of anderszins beschermd worden door copyright of andere wettelijke bepalingen. Indien u het bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons dit door een antwoordbericht mede te delen en het bericht uit uw systeem te wissen. Het is verboden het bericht te kopiëren of de inhoud ervan aan iemand bekend te maken. Het vertrouwelijke karakter en het wettelijke professionele voorrecht worden niet ongedaan gemaakt of geannuleerd door een verkeerde verzending van het bericht.

Alle berichten die naar en door Van der Heiden Isolatie worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne beleidsregels, om de belangen van de onderneming te beschermen en potentieel schadelijke software uit te schakelen. Elektronische berichten zijn niet veilig en staan bloot aan fouten doordat ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, verloren of gewist, of virussen bevatten. Iedereen die via elektronische berichten met onze onderneming communiceert, aanvaardt deze risico’s. Volmachten en machtigingen moeten worden gecontroleerd en zijn verkrijgbaar op aanvraag.

This message is confidential and is for the sole use of the intended recipient(s). It may also be privileged or otherwise protected by copyright or other legal rules. If you have received it by mistake please let us know by reply and delete it from your system. It is forbidden to copy it or disclose its content to anyone. Any confidentiality or legal professional privilege is not waived or lost by any mistaken delivery of the message.

All messages sent to and from Van der Heiden Isolatie may be monitored to ensure compliance with internal policies, to protect the company’s interests and to remove potential malware. Electronic messages are not secure nor error free as they can be intercepted, amended, lost or deleted, or contain viruses. Anyone who communicates with our company by electronic messaging accepts these risks. Delegations of power and authority have to be verified and are available upon request.